Έκπτωση δαπανών για ασφάλιστρα υγείας προσωπικού επιχείρησης

Posted On Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 00:00

Τα ασφάλιστρα για υγεία που πληρώνουμε για το προσωπικό αν ξεπερνάει τα 1500 € ανά άτομο στο έτος, το ποσό εξακολουθεί και αναμορφώνεται και δεν εκπίπτει;

Ερώτηση:
Τα ασφάλιστρα για υγεία που πληρώνουμε για το προσωπικό αν ξεπερνάει τα 1500 € ανά άτομο στο έτος, το ποσό εξακολουθεί και αναμορφώνεται και δεν εκπίπτει από τις δαπάνες της επιχείρησης;

 
Απάντηση:
 

1. Το  άρθρο 22 του ΚΦΕ ορίζει ότι, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Στην περίπτωση ια της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται :  «ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο».

 

By: eea.gr

Ιδιαίτερα Άρθρα

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.