Νέα δράση του ΕΣΠΑ για Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της περιφέρειας Ηπείρου

Posted On Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 00:00

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της περιφέρειας Ηπείρου, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, κ.α.),

Ο προϋπολογισμός της νέας Δράσης θα ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί το μισθολογικό κόστος για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων που θα προσληφθούν.  Συμπεριλαμβάνονται οι μηνιαίες μικτές αποδοχές, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 200% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η ΕΥΔ Ηπείρου επίσης μπορεί να αυξήσει περαιτέρω το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμοι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

Η ενίσχυση που θα λάβει μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση «ήσσονος σημασίας” (de minimis) έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Βέβαια κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης. To σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.  Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύναψη σύμβασης της επιχείρησης με τον ωφελούμενο με μικτό μισθό που δεν είναι κατώτερος από αυτό που λήφθηκε υπόψη στον ανωτέρω υπολογισμό, εφόσον προκύψουν επιπλέον εργοδοτικές ή άλλες εισφορές για κάθε ειδικότητα θα επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις.

Πηγή: Capital.gr

Ιδιαίτερα Άρθρα

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.