ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» – Νέα Δράση για ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Posted On Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 00:00

Δημοσιεύθηκε στις 9/12/2019 η Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Σκοπός Δράσης – ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» από το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» είναι η ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

Οι πράξεις αφορούν σε ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάδων προτεραιότητας για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 

Προϋπολογισμός Δράσης – Επενδυτικού Σχεδίου και ύψος επιδότησης

 
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης από το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» ανέρχεται σε 3.000.000€ κι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 5.000.000€. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις).Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 300.000€.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης από το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» είναι 60%Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Η ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού:
  • Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
  • Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
  • Λοιπός Εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
  • Δημιουργία εμπορικού σήματος
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις Καινοτομίας:
  • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
  • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Προθεσμία υποβολών

 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: 12/12/2019, Ώρα 13:00:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: 31/03/2020, Ώρα 15:00:00

Ιδιαίτερα Άρθρα

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.