Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Posted On Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 00:00

Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
                        του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την αριθμ. Πρωτ. 2190/175302/12-07-2019 ‘’Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 2190/175302/12-07-2019 ‘’Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’ (ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ)

Στην ανωτέρω Τροποποίηση περιλαμβάνονται αναλυτικά οι επιπλέον εγκρίσεις των υποψήφιων δικαιούχων που έγιναν στην Δράση 11.2.1 ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια,μετά την με αριθμ. πρωτ. 2120/167340/05-07-2019 Τροποποίηση της αριθ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με το συνολικό ποσό ένταξης καθώς και την συνολική εντασσόμενη έκταση ανά δικαιούχο.

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)

Ο επιπλέον προϋπολογισμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.783.583,80€), με τον συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων μετά και αυτών που εντάχθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων, να ανέλθει στα διακόσια εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (209.990.254,30€).

Επισημαίνεται ότι :

  • α) Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων της με αριθμ. πρωτ. 2190/175302/12-07-2019 ‘’Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’ εκκινούν την 31/05/2019 και η διάρκεια των δεσμεύσεων ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών από την εν λόγω ημερομηνία.
  • β) Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και να κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, δηλαδή μέχρι και την 12η Οκτωβρίου 2019. Στην περίπτωση που οι ίδιοι είναι κάτοχοι πτυχίου από τους εν λόγω κλάδους θα πρέπει επίσης να καταθέσουν το πτυχίο τους στην προαναφερθείσα ημερομηνία στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, η ημερομηνία για την ανωτέρω υποχρέωση που αναφέρεται στο σημείο β) παραμένει η 31η Αυγούστου 2019.

Ιδιαίτερα Άρθρα

Epend.io - Το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό portal για τους Νέους Επιχειρηματίες. Καθημερινά νέες συμβουλές, Marketing & Managment tips, Success stories, νέα νομικά, ασφαλιστικά.

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.